Sensacyjna skarga o naruszenie prawa autorskiego

Sensacyjna skarga o naruszenie prawa autorskiego

„5-ta Rano”
20 października 1935, nr 295

plakat do filmu
projekt: Tadeusz Rosen
źródło: FINA

Do Sądu Okręgowego wpłynęła sensacyjna skarga o narusze­nie prawa autorskiego przeciwko Hilaremu Templowi, właścicielowi fabryki płyt Syrena-Rekord i, zarządzającemu działem i litografii zakładów drukarskich Bracia Koziańscy, Janowi Pawlakowi.

Przyczyny skargi są następujące: młody i utalentowany ma­larz i rysownik p. Tadeusz Rosen wykonał na zamówienie pewnej wytwórni filmowej plakat, reklamujący nowy film pod tytułem: Panienka z poste restan­te. Plakat zawierał pomysłowy rysunek koperty na której reprodukowana była główka głównej wykonawczyni Almy Kar. U dołu czerwoną farbą wydrukowane były nazwiska pozostałych wy­konawców.

Któregoś dnia przechodząc ulicą zauważył p. Rosen, że pomysł plakatu został zużyty dla firmy Syrena-Rekord, która pozostawiła wszystko bez zmia­ny, ale na miejsce nazwisk wy­konawców zostały wstawione słowa „na płytach Syrena-Elektro”. Ponieważ twórca plakatu nie udzielał zezwolenia na pro­dukcję plakatu, wystąpił on na drogę sądową i przeciwko pp. Templowi i Pawlakowi, domagając się pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, za naruszenie jego praw autorskich przez bezprawne wykorzystanie proje­ktu plakatu. Sprawie nadano bieg i wkrótce pp. Tempel i Pawlak zasiądą na ławie oskarżonych. Charakterystyczna rzecz, że firma Syrena-Elekto w ciągu krótkiego czasu ma już kilka spraw o pogwałcenie praw autorskich.

 

Interesująca sprawa

„Codzienna Gazeta Handlowa”
20 marca 1936, nr 67

Etykieta płyty z piosenką Miłość to cały świat
źródło: Stare Melodie

(ad) III wydział karny Sądu Okręgowego rozpatrywać będzie w dn. 6 IV o godz. 9-ej interesującą sprawę, wytoczoną przez ar­chitekta, Tad. Rosena przeciwko członkowi zarządu wytwórni płyt gramofonowych Syrena – Rekord, Hilaremu Templowi i, kierownikowi działu litografii zakładów graficznych B-ci Koziańskich, Janowi Pawlakowi. Z doręczonego aktu oskarżenia wyni­ka, że w kwietniu r. ub. arch. T. Rosen otrzymał zamówienie od inż. St. Gulanickiego, produkującego film dźwiękowy Panien­ka z poste restante – na wykonanie pla­katu reklamowego tego filmu. Po wykona­niu projektu, przedstawiającego podobiznę odtwórczyni roli głównej i zaopatrzonego w odnośne napisy (nazwisko, artystki, tytuł filmu i nazwę kina) plakat oddano do wy­konania wspomnianemu zakładowi graficz­nemu. Tymczasem wkrótce ukazały się na mieście, w sklepach z instrumentami muzycznymi, identyczne plakaty… ze zmienio­nym tylko napisem (zamiast nazwy kina) „na płytach Syrena-Rekord”!

W rezultacie użycia przez wytwórnię płyt z naruszeniem praw autorskich plaka­tu z filmu Panienka z poste restante arch. T. Rosen domaga się odszkodowania w wysokości 3 000 zł za bezprawne wyko­rzystanie pomysłu malarskiego.

Podobno zresztą w najbliższym czasie będziemy mieli do zanotowania szereg po­dobnych procesów, wytoczonych przez gra­fików różnym firmom.

 

O naruszenie prawa

„5-ta rano”
7 kwietnia 1936, nr 100

W Sądzie Okręgowym znala­zła się wczoraj sprawa właściciela firmy Syrena-Rekord p. Templa oskarżonego o narusze­nie praw autorskich młodego ry­sownika p. Tadeusza Rosena przez wyzyskanie plakatu jego pomysłu do reklamowania płyt gramofonowych. Mianowicie p. Rosen wykonał projekt plakatu reklamowego do filmu Panien­ka z poste restante. Po krót­kim czasie ukajały się identycz­ne plakaty z tym jednak, że za­miast nazwisk artystów, biorą­cych udział w filmie, wymienio­ne były piosenki nagrane na płytach Syrena.

Ze względu na niestawienni­ctwo oskarżonego sąd sprawę odroczył z tym, że p. Tempel bę­dzie zobowiązany stawić się na następny termin.

 

Like
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments