Kiedy będziemy mieli telewizję w Polsce?

Kiedy będziemy mieli telewizję w Polsce?

„Ilustrowany Kuryjer Codzienny”
4 czerwca 1936, nr 154

„Światowid” 1935, nr 33

(l) Coraz częściej pisze się w prasie o telewizji. I w Polsce ta dziedzina omawiana jest często na szpaltach gazet. W bieżącym tygodniu rozpoczęto już nadawanie obra­zów na odległość pomiędzy Warszawą a Londynem i Berlinem.

W Warszawie w Państwowym Instytu­cie Telekomunikacyjnym buduje się obe­cnie stację telewizyjną. Praca badawcza ciągnie się powoli, lecz systematycznie. Już w przyszłym roku Warszawa nadawać będzie obrazy ruchome i filmy. Będzie to jednak stacja eksperymentalna o malej mocy, a więc możliwa do odbioru tylko w granicach Warszawy.

Dyrektor Państw. Inst. Telek. prof. inż. Groszkowski w rozmowie z dziennikarzami mówi, iż telewizja znajduje się obecnie w takim stanie, w jakim przed 12 laty była radiofonia. Spełnia się oto jeszcze jeden z cudów techniki i wiedzy ludzkiej, bo mo­żemy przecież widzieć we wszystkich miej­scach kuli ziemskiej jakiś fakt, odbywają­cy się w tej samej chwili na lądzie, morzu, czy w powietrzu. Wiedza ta posiada m.in. kolosalne znaczenie dla obrony państwa – twierdzi prof. Groszkowski.

Prudential
„Światowid” 1938, nr 30

Co do jakości obrazu, wybrano obraz na 180 liniach przy 25 obrazach na sekundę, (tak, jak to jest przyjęte w wielu pań­stwach). Stacja warszawska będzie urucho­miona w centrum Warszawy, a to ze wzglę­du na mały zasięg fal ultrakrótkich (Ra­szyn np. pracuje na długich falach). Ante­na stacji telewizyjnej musi być umieszczo­na bardzo wysoko nad ziemią (w Paryżu – wieża Eiffla), dlatego też projektuje się wyzyskanie do tego celu „drapacza chmur” na pl. Napoleona, na którego szczycie wy­stawi się 30-metrową wieżę z anteną tele­wizyjną i foniczną. (Albowiem stacja tele­wizyjna składa się z dwóch niezależnych nadajników, z których jeden nadaje obraz, a drugi dźwięk). System nadawania przyję­ty w Polsce polega na mechaniczno-optycznym podziale obrazu przy pomocy tzw. tarczy Nipkowa. W studio telewizyjnym będzie bardzo dużo silnych reflektorów celem oświetlenia artystów, wskutek czego tem­peratura w pokoju artystów podniesie się do 50 stopni. Trzeba więc zastosować spe­cjalną aparaturę wentylacyjną. Obok tej stacji uruchomi się aparaturę telewizyjną dla przesyłania filmów dźwiękowych. Pro­cedura jest taka sama, jak przy nadawaniu scen ze studio czy z życia, jedynie za­miast artystów. Czy zjawiska optyczno-akustycznego wyświetla się na tarczy normal­ny film dźwiękowy.

Zakończenie tych prac przewidziane jest na pierwsze miejsce przyszłego roku. Oczywiście nie wiadomo, czy wyniki prac będą w całości zadawalające. Najgłówniejsze defekty, (które występują zresztą we wszystkich fotografiach telewizyjnych), polegają na miganiu obrazu i na zniekształ­ceniu liniowym obrazu, (gdyż obraz wystę­pujący na ekranie telewizyjnym jest poli­niowany poziomo). Koszt odbiornika tele­wizyjnego będzie naturalnie znacznie wyż­szy, niż zwykłego odbiornika radiowego: wpłynie na to cena oscylografu elektronowego i duża ilość lamp odbiorczych (od 14 do 20). W pierwszym etapie telewizji apa­rat odbiorczy, nieseryjny może kosztować od 1500 do 2000 zł.

 

Stacja telewizyjna w Warszawie

„Słowo”
6 listopada 1936, nr 305

„Światowid” 1935, nr 17

Państwowy Instytut Tele-Komunikacyjny i Polskie Radio rozpoczęły studia nad wprowadzeniem ekspery­mentalnej telewizji.

Współpraca pomiędzy tymi instytucjami podzielona jest w ten sposób, że Państwowy Instytut Tele-Komuni­kacyjny objął część wizyjną – Pol­skie Radio same nadajniki na fale ultra krótkie i część radiofoniczną.

Na tarasie Przezorności wybudowana będzie wieża, wysokości 15 m. zakończona platformą, na której umie­szczony będzie maszt wysokości 12 m. Będzie on podtrzymywał dwie anteny dla wizji i fonii. Pomiesz­czenia poniżej tarasu służyć będą dla aparatur nadawczych i urządzeń wizyjnych.

Prace wykonane przez PIT i PR mają charakter eksperymentalny.

 


Zdjęcie wprowadzające: Odbiorczy aparat telewizyjny, zainstalowany w nowoczesnym mieszkaniu w Londynie. Źródło: „Światowid” 1934, nr 19.

Like
1
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments